Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Jalkahoitola Siuniloks
Juankoskentie 13
73500 Juankoski

Y-tunnus: 2923165-4

040 5004368

info(at)jalkahoitolasiuniloks.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Jenni Hartikainen

Henkilörekisterin nimi

Jalkahoitola Siuniloks asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamisen ja laskuttamisen vuoksi. Lisäksi henkilö- ja terveystietoja kirjataan ja käsitellään lakien 22.4.1999/523 (Henkilötietolaki), 17.8.1992/785 (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) sekä asetuksen 298/2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) velvoittamana potilasasiakirjoihin.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite
Syntymäaika

Terveystietoja: Hoidon kannalta oleelliset terveystiedot.

Muut tiedot: Asiakkaan varaama palvelu.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, pääsääntöisesti asiakkaalta saaduista tiedoista ja mahdollisesti yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä. Tietoja saadaan myös palvelun kustannuksista vastaavilta tahoilta tai lähettävältä taholta (esim. Kansaneläkelaitos tai palveluseteleiden myöntäjä) tai palvelun tilaajalta, esim. omaiset. Tietoa saadaan myös asiakassuhteen aikana tuotetuista palveluista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella ja lakien 22.4.1999/523 (Henkilötietolaki), 17.8.1992/785 (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) sekä asetuksen 298/2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) mukaisesti asiakkaan hoidon ja terveyden vaatimalla tavalla häntä hoitavalle taholle. Tietoja luovutetaan niille kustannuksista vastaaville tai lähettäville tahoille, joille Jalkahoitola Siuniloks on raportointi velvollinen.

Muille tahoille tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, poikkeuksena kuitenkin asiakkaan itse niin pyytäessä. Esimerkiksi hyvinvointiin liittyen, asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksella voidaan asiakkaan toimintakykyä tai tilannetta kuvaavaa tietoa luovuttaa hoitavalle lääkärille tai muulle asiakkaan ilmoittamalle taholle, esim. lähiomaiset. Mikäli asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida antamansa suostumuksensa merkitystä ja seurauksia, tietoja voidaan antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Asiakkaan laskutustiedot näkyvät kirjanpidossa ja tarvittaessa ulosottoviranomaiselle maksamattomien laskujen perinnän osalta. Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan sähköisestä rekisteristä ja manuaalinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti. Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia asiakkaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 652/2000. Lisäksi noudatetaan asiakkaan kanssa tehtyä palvelusopimusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään sekä sähköisiin että manuaalisiin tietokantoihin. Sähköiset tietokannat ovat asianmukaisesti suojattuja mm. salasanoin ja palomuurein. Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa. Näihin pääsy on ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä Jenni Hartikaisella.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä vaatia mielestään virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti perusteluineen ja tarvittavine liitteineen. Asiakkaan korjausvaatimus kirjataan ylös ja todistetusti virheellinen tieto korjataan. Pääsääntöisesti asiakkaalla on mahdollisuus pyytää ja saada tietoonsa häntä itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti. Tiedot saa myös kirjallisesti niin haluttaessa. Tietosuojasyistä kirjallisia tietoja luovutetaan postitse ainoastaan asiakkaan omasta vaatimuksesta ja hänen omalla vastuullaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.